Privacyverklaring

Hands On Brands ( Esmeray Urek) respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Hands On Brands (Esmeray Urek), gevestigd te Marsmanstraat 112, 3076 EE Rotterdam, Kvk-nummer: 76106527.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Hands On Brands. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Hands on Brands verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Naam van de onderneming
  • (Factuur) adres
  • Uw Social Media account(s)

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Ik verwerk uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail adres. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Daarnaast verzamel ik andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken die naar voren zullen komen via de vragen die ik jou verstuur en die jij beantwoordt. Ik bewaar deze gegevens tot 2 jaar na onze overeenkomst.
Ik vind het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Ook in mijn CRM systeem sla ik dan ook uw naam, bedrijfsnaam, e-mail, eventueel telefoonnummer en opgestelde documenten op. Dit doe ik uit een commercieel belang. U kunt deze gegevens inzien. Ik zal deze gegevens na 7 jaar verwijderen, tenzij u hier eerder een verzoek toe indient.
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, bedrijfsnaam, indien gewenst factuuradres, klantnummer, e-mailadres en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen.
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten toevoegen aan uw klantendossier en 7 jaar bewaren.
Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam, e-mail en eventueel uw social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.
Ik kan uw gebruik van deze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben dan aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Ik zal als ik daadwerkelijk het gebruik ga tracken hieromtrent een verwerkersovereenkomst sluiten.
Ik kan op mijn website social plugins plaatsen. Met deze social share buttons kunt u mijn berichten en artikelen delen op uw platformen. Via het gebruik van deze buttons plaatsen Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Plus cookies op uw apparaat. Dit zullen voornamelijk cookies zijn die uw gebruikservaring optimaliseren, maar daarnaast kunnen zij ook tracking cookies plaatsen die jouw surfgedrag over meerdere websites volgen.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via Esmeray@handsonbrands.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Hands On Brands, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Esmeray@handsonbrands.nl.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Esmeray Urek, Esmeray@handsonbrands.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 oktober 2020 tot nader order.